προμήθεια χρωμάτων για συντήρησ σχολικών κτιρίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ         

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60444

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία   28/11/2018 

Αριθμ.πρωτ:  12006

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση σχολικών κτιρίων
  4. Τον ΚΑ 30-10-6261.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 797/218       ( ΑΔΑ: ΨΕΜ6ΩΨΞ-2ΜΝ)

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη   29/11/2018 και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πλαστικό χρώμα χρωματιστό 10L ΤΕΜ 6 40,40 242.40
2 Ακρυλικό χρωμαιστό  10 lt TEM 5 52,44 262,20
3 Στόκος σπατουλαρίσματος 20kg ΤΕΜ 5 9,70 48,50
4 Ντουκόχρωμα  750 ml σε διάφορες αποχρώσεις Διαλυτικό white spirit 4 L ΤΕΜ 15 6,30 94,50
5 Αστάρι διαλύτου 5L Βερνίκι νερού  750 ml ΤΕΜ 5 18,58 92,90
6 Διαλυτικό ασταριού TEM 5 7,28 36,40
7 Ρολό Rollex 18 cm κομπλέ TEM 5 9,70 48,50
8  Κοναριπίνελα 3΄΄ ΤΕΜ 6 4,05 24,30
9 Πλαστικό χρωματιστό 10lt ΤΕΜ 1 30,70 30,70
10 Λαδομπογιά διαλύτη λευκό 750 ml ΤΕΜ 1 6,70 6,70
         Σύνολο 887,10
         Φ.Π.Α 24% 212,90
          1.100,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 489/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: 6Μ04ΩΨΞ-ΛΛΧ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ