προμήθεια χρωμάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

       Αμφιλοχία      10/4/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 3525         –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   χρωμάτων για συντηρήσεις υποδομών Δ Κ Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α580η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 6ΓΧ5ΩΨΞ-8Δ1

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  14- 6-2019  και ώρα 10,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Χρώμα πλαστικό 9 λτ ΤΕΜ 30 20,30 609,00
2 Χρώμα πλαστικό Α΄ ποιότητας 10 λτ TEM 15 29,50 442,50
3 Χρώμα ακρυλικό Α΄ ποιότητας 10 λτ ΤΕΜ 10 37,30 373,00
4 Χρώμα πλαστικό χρωματιστό 3 λτ ΤΕΜ 10 20,20 202,00
5 Βερνίκι θαλάσσης 1 λτ ΤΕΜ 10 11,90 119,00
6 Ντουκόχρωμα 1 λτ ΤΕΜ 44 5,40 237,60
7 Χρώμα πλαστικό Β΄ποιότητας 9 λτ ΤΕΜ 12 16,20 210,60
    ΣΥΝΟΛΟ 2.193,70
    ΦΠΑ 24% 526,49
    ΣΥΝΟΛΟ 2,720,19
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,19
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.720,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 185/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΩΠΥΞΩΨΞ-ΝΔΑ)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ