προμήθεια χρωμάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      10/4/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  3524        –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   χρωμάτων για τον ελαιοχρωματισμό του κοινοτικού γραφείου Λουρού  
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α493 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 6ΦΓΩΩΨΞ-ΞΑ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 15- 4-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 10 lt ΤΕΜ 10 41,50 415,00
2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 lt TEM 10 36,00 360,00
3 ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΟΥ  5lt ΤΕΜ 5 22,00 110,00
    ΣΥΝΟΛΟ 885,00
    ΦΠΑ 24% 212,40
    ΣΥΝΟΛΟ 1097,40
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +2,60
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.100,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 108/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 67ΚΦΩΨΞ-ΟΨΗ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ