προμήθεια ασφαλτικού υλικού για επισκευή οδοστρωμάτων Δ.Ε. Μενιδίου( ψυχρό ασφαλτικό σε σάκους)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      4/3/2019

 Αριθ.  Πρωτ.     –  1914       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ασφαλτικού υλικού για επισκευή οδοστρωμάτων Δ.Ε. Μενιδίου ( ψυχρό ασφαλτικό σε σάκους)
  4. Τον ΚΑ 30-6662.017 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α380 η οποία έχει πάρει  ΑΔΑ: ΩΒ46ΩΨΞ-ΥΡ8

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  8-3-2019  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 Ψυχρό ασφαλτικό μίγμα σε σάκους των 25 κιλών

 

κιλά 20.000,00 0,25 5.000,00€
      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00€
      ΦΠΑ 24% 1.200,00€
      ΣΥΝΟΛΟ 6.200,00€

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 14/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΨΡ35ΩΨΞ-ΝΕΛ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ