Προμήθεια ασφαλτικου υλικού Δ.Ε. Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      9/10/2018

 Αριθ.  Πρωτ.     – 9637     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ασφαλτικού υλικού  για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών  Δ.Ε. Μενιδίου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.017 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α676 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΨΠΟ1ΩΨΞ-8ΞΛ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τετάρτη 10- 10-2018  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

 

τόνοι 195 62,00 12.090,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.090,00€
ΦΠΑ 24% 2.901,60€
ΣΥΝΟΛΟ 14.991,60
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +8,400€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ 15.000,00€

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 374/2018 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΩΧΤ3ΩΨΞ-ΨΟΦ)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ