ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.25.51

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος