ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές

προδιαγραφές -Φ.25.52 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος