Προμήθεια αμμοχάλικου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

       Αμφιλοχία      10/62019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 5337 –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   αμμοχάλικου για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Στάνου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α586η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΨΚΑΛΩΨΞ-ΑΚΧ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  14- 6-2019  και ώρα 10,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Αμμοχάλικο σπαστό λατομείου ( χύμα) M3 76 21,22 1612,72
Σύνολο 1612,72
ΦΠΑ 24% 387,05
Στρογγυλοποίηση +0,23
Γενικό σύνολο 2.000.00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 187/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΨΟΕ4ΩΨΞ-Υ00)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

πρόσκληση προσφοράς