προμήθεια αδρανών υλικών για διάστρωση αγροτικών δρόμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 27-3-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 2830        

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την προμήθεια αδρανών υλικών για διάστρωση αγροτικών δρόμων  Δ.Ε. Αμφιλοχίας στις Τ.Κ. Λουτρού. Αμπελακίου, Ανοιξιατίκου, Σαρδηνίων
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6662.018 «προμήθεια αδρανών υλικών για διάστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμφιλοχίας    » ποσού 12.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 1/4/2019 και ώρα 10.30 π.μ.

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Αμμοχάλικο 3 Α κυβ 420,00 23,00 9.660,00
      Σύνολο 9.660,00
      ΦΠΑ 24% 2.318,40
      Στρογγυλοποίηση +21,60
      Γενικό σύνολο 12.000,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών  και έχουν εγκριθεί με την 33/2019 απόφαση Δημάρχου(  ΑΔΑ:Ω8ΡΩΩΨΞ-184)

Ο Γενικός Γραμματέα

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς