προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Μενιδίου( Μενίδι – Φλωριάδα)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.                – 12453     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ψυχρού ασφαλτικού για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.004 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α873 με ΑΔΑ 69Ω4ΩΨΞ-ΠΜΝ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 4.800,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 10-12-2018   και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Δαπάνη
1 Αμμοχάλικο 3 Α κυβικά 190 20,37 3.870,30
        Άθροισμα 3.870,30
        Φ.Π.Α. 24% 928,87
        Στρογγυλοπ +0,83
        Σύνολο 4.800,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    523/2018 (ΑΔΑ 72Ν5ΩΨΞ-ΞΩΙ) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ