προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Αμφιλχοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 24-9-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: –   8921  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την προμήθεια αδρανών υλικών για εργασίες αποκατάστασης σε δημοτικούς οδούς και κοινοχρήστους χώρους στις Τ.Κ. Λουτρού. Αμπελακίου, Ανοιξιατίκου
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-6662.018«προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Αμφιλοχίας   » ποσού 4.500,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Αμμοχάλικο σπαστό λατομείου ( χύμα) κυβ 40,00 21,50 860,00
2 Άμμος σπαστός λατομείου ( χύμα) κυβ 45,00 21,50 96750
3 Αμμοχάλικο 3Α κυβ 30,00 20,00 600,00
4 Αμμακονία  ( χύμα) κυβ. 30,00 40,00 1.200,00
      Σύνολο 3.627,50
      ΦΠΑ 24% 870,60
      Στρογγυλοποίηση +1,90
      Γενικό σύνολο 4.500,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς