Προμήθεια 10 μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών και 2 μηχανοκίνητων φουσκωτών σκαφών συνοδείας συνολικού προυπολογισμού 94.240,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια 10 μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών και 2 μηχανοκίνητων φουσκωτών σκαφών συνοδείας» συνολικού προϋπολογισμού# 94.240,00 €# (αξία χωρίς ΦΠΑ:76.000,00€) στα πλαίσια του ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα  4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. πρωτ: 17901./1-12-2023 Διακήρυξης.

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 277147

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. (Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 277147)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

4 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14: 00

Συνημμένα:

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ΕΕΕΣ