Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” Συνολικός Προϋπολογισμός # 54.389,75 € #

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ