ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2016

Ο Δήμος Αμφιλοχίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις : 1) Για την χορήγηση σχετικής άδειας συμμετοχής για 40 θέσεις εμπόρων όπως αναλύεται παρακάτω και 2) Για χορήγηση μιας (1) άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λουνα –Πάρκ , στην εμποροπανήγυρη που θα πραγματοποιηθεί στον καθιερωμένο και εγκεκριμένο χώρο ( Λιμάνι ) της πόλεως Αμφιλοχίας από 03/10/2016 έως 09/10/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη ) δικαιούνται φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ως εξής : α) κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή κάτοχοι αδειών παραγωγών προϊόντων γης , β) κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) κάτοχοι αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές, δ) επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές ( υπαίθριοι πωλητές ) και ε) λοιποί έμποροι.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82), (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) μέχρι πο