Προκήρυξη για «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2018»

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2018» συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #43.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

9ΓΧ3ΩΨΞ-ΕΔ0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΤΕΥΔ 2018 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)