Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: Δράσεις και μέτρα για τη θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ