ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019-2020» Συνολικός Προϋπολογισμός  # 24.582,32 € #

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας ,ισόγειο Γραφείο Κίνησης  την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019  , ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δήμο Αμφιλοχίας  στο κτίριο του  Δημαρχείου Αμφιλοχίας  Γ. Στράτου  ,3ος όροφος,  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη  18/09 /2019.και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος  από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr και από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  (ΑΔΑ: 988ΧΩΨΞ-ΗΘ7)  ,  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ: 19PROC005529033 ) όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη . Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή δίνεται από το αρμόδιο  τμήμα με κατάθεση παράβολου  10€ .

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  τηλ:2642360445,fax2642360414 Email : mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ή το τμήμα Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου τηλ:2642360426

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

 

Γεώργιος Κατσούλας

Παρακάτω θα βρείτε και τα σχετικά έντυπα.

ΤΕΥΔ

ΠΕΛΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MEΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ