ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     Αμφιλοχία  22/5/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 Έχοντας  υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  23  ν  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (Α΄87), όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  22  του  ν. 4555/2018  «Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  (Α΄133)» και  του  άρθρου  154,  παρ. 8  του  ν 4600/2019  (Α΄43).

  1. Την αριθ. 3/2019 Απόφαση του  Πρωτοδικείου  Αγρινίου    με  την  οποία  ανακηρύχθηκαν  οι  αναφερόμενοι  σ΄ αυτή  συνδυασμοί  υποψήφιων  δημοτικών  συμβούλων,  για  τις  εκλογές  της  26ης  Μαΐου  2019  .
  2. Την αρ. 4/2019 Απόφαση του  Πρωτοδικείου  Αγρινίου    με  την  οποία  ανακηρύχθηκαν  οι  αναφερόμενοι  σ΄ αυτή  συνδυασμοί  συμβούλων  κοινότητας  και  προέδρων  κοινότητας για  τις  εκλογές  της  26ης  Μαΐου  2019  .

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ