Πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 30-4-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.   – 3864  –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60426

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  εργασίας πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου  για ένα έτος
  4. Την 55/23-4-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2018 και 2019 για την υπηρεσία του πλυσίματος – γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργων  ( ΑΔΑ: ΩΝΑ9ΩΨΞ-Υ29)
  5. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018  στους ΚΑ 20-6363.002, 25-6263.003, 30-6263.002, 35-6263.002 και 70-6263.001 «Πλύσιμο – Γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργων» ποσού 19.887,12€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία  πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμφιλοχίας  μέχρι τη Πέμπτη 3-5-2017 και ώρα 12.00 μ.

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ        
Περιγραφή εργασίας ανά είδος οχήματος ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΕΜ 210 35,00 7.350,00  
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 7.350,00
Φ.Π.Α. 24 % 1.764,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 9.114,00
ΟΜΑΔΑ 2: ΦΟΡΤΗΓΑ-ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-Μ.Ε.        
Περιγραφή εργασίας ανά είδος οχήματος ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΜ 96 30,00 2.880,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 60 12,00 720,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΜ 108 15,00 1.620,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΜ 96 32,00 3.072,00  
ΓΥΑΛΙΣΜΑ-ΚΕΡΩΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 2 6,00 12,00  
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 8.304,00
Φ.Π.Α. 24 % 1.992,96
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 10.296,96
ΟΜΑΔΑ 3: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ        
Περιγραφή εργασίας ανά είδος οχήματος ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ Μ.Ε. Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ ΤΕΜ 12 32,00 384,00  
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 384,00
Φ.Π.Α. 24 % 92,16
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 476,16
           
Συνολική αξία (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3) 16.038,00
Φ.Π.Α.  24% 3.849,12
Ολική δαπάνη 19.887,12

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσίας έχουν συνταχθεί από 25/4/2018 μελέτη από το Τμήμα  Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι υπηρεσίες από την υπογραφή της σύμβασης   πρέπει να εκτελεσθούν εντός ενός έτους  και όχι πέρα τη εξαντλήσεων του ποσού. Μπορεί να παρασταθεί η χρονική διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ή και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέραν του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

Πρόσκληση υποβολης προσφοράς