ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ πρωτ. 589/2-10-2017 της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ  ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία  

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

 

[Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Ινάχου (Εμπεσός)]

Αμφιλοχία ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2018 2
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.

 

[Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου]

Αμφιλοχία ΥΕ Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2018 1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Νοεμβρίου έως  και  Τετάρτη  15 Νοεμβρίου  2017 (δέκα  ημέρες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗΑΡΧΕΙΟ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 6ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30 -3-2017ΑΡΧΕΙΟ PDF