ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημά- των του Δήμου Αμφιλοχίας , προϋπολογισμού 50.420,88 € ( πενήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 40.662,00 Ευ- ρώ) ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας  , προϋπολογισμού 50.420,88 € ( πενήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 40.662,00 Ευρώ)ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ