Περίληψη διακήρυξης για προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2020

EEES

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..

Η MEΛΕΤΗ 35 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  23-12-2019                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  – 14213  –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 Προκηρύσσει Ανοικτό  Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020 (για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) » συνολικής δαπάνης ποσού # 383.752,98 €  #  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  παρούσας Διακήρυξης

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                 CPV 09134200-9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          CPV 09135100-5

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ                 CPV 09132100-4

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και   θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , το οποίο υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αιτωλ/νίας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης του . Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14).

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  35/10-9-2019  μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   του Δήμου και οι όροι του διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Φ.Μ. 998786086 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ  30500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2642360416/445

FAX: 2642360414 e-mail: dimamfil@otenet.gr

 Τόπος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΑ :  Παρασκευή 27 -12-2019

Και ώρα : 16:00

 ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 23/01/2020

και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αμφιλοχίας για το σύνολο της προμήθειας ή για τις ομάδες   τις οποίες θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές , Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της προμήθειας.

Η διακήρυξη όπως και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα  θα αναρτηθούν στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, πληροφορίες Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα τηλ. 2642360445.

Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς