Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

Στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιoδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 15-74 ετών το οποίο α) δεν έχει εργασία β)δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας, και δ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1.Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  φορολογίας εισοδήματος , ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατειθεμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται ή άρση του λόγου εξάρτησης όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

2.Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3.Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας κτλ.)

4.Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

5.Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

  1. Η υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο της ανεργίας.