Νέα Διακήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος (2022-2023)» , συνολικού προϋπολογισμού # 70.999,92 € # με ΦΠΑ (αριθμ. 1 /2022 τροποποιημένη μελέτη )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  159886

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος (2022-2023)»  , συνολικού  προϋπολογισμού # 70.999,92 € #  με ΦΠΑ  (αριθμ. 1 /2022 τροποποιημένη μελέτη  )  ( εβδομήντα  χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα  ευρώ και ενενήντα δύο  λεπτά )  (Αξία χωρίς  ΦΠΑ # 57.258,00€ # )

 

Αντικείμενο : Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στα οχήματα και στα μηχανήματα έργου του ∆ήµου µας  προκειμένου να αντιμετωπιστούν  οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που θα προκύψουν σε διάστημα ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων.

Κριτήριο κατακύρωσης : Η  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής  επί των τιμών της μελέτης. (Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών)

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  21 / 04 / 2022

Ημερομηνία έναρξης  υποβολής προσφορών :                                                         21 / 04 / 2022

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών:   11 / 05 /2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:      16/05/2022 και ώρα 12:00

Χρόνος ισχύος προσφορών : οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών .

Εγγύηση συμμετοχής : σε ποσοστό  2%,  δηλαδή ποσού χιλίων εκατόν σαράντα έξι ευρώ #  1.146,00 €  # επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 11 -2- 2023,

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον (CPV) : 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο οικονομικό φορέα (προμηθευτή)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο       https://www.dimosamfilochias.gr/category/dimos-amfilochias/prokiryxis/

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

κ.α.α

Ο αντιδήμαρχος

 Μπεχλιούλης  Νικόλαος  

Συνημμένα αρχεία:

1.Περίληψη-διακήρυξης-

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. EEEΣ