Μεταβίβαση αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), , ως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
3. Τις διατάξεις του ν 4555/2018 (Α 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή Ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
4. Την αρ. πρωτ. 39788/31-7-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων ν 4555/2018 (Α 133).
5. Την αρ. πρωτ. 12202/5-9-2022 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοίκησης, Προγραμματισμού & Νέων Τεχνολογιών Ρεγκούτα Ανδρέα του Θωμά.

2.Οποιαδήποτε άλλη απόφαση ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό παύει να ισχύει.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ