Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 13-3-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -2262 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου»
 4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.004 «Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου» ποσού 2.000,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 18/3/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

  Περιγραφή υπηρεσίας Μ.Μ. τιμή μον. Σύνολο δαπάνης
 

1

Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου Κατ’ αποκοπή 1.600,00 1.600,00
  Σύνολο 1.600,00
  ΦΠΑ 24% 384,00
  Γενικό Σύνολο 1.984,00

Προκειμένου για την επανάχρηση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Μενιδίου, πρέπει να γίνει μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, για τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών ή φθορών που ενδέχεται να επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση και την ασφαλή χρήση της εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα θα γίνει

Ηλεκτρολογικά:

 • Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων.
 • Έλεγχος της εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων ( τηλεφώνων, γραμμών data, tv κλπ.)
 • Έλεγχος του συστήματος γείωσης,  μετρήσεων και αποτελεσμάτων της.
 • Έλεγχος αντικεραυνικής προστασίας.
 • Έλεγχος ενεργειακής απόδοσης και κλάσης των συστημάτων φωτισμού

Μηχανολογικά:

 • Έλεγχος απόδοσης καυστήρων/λεβήτων και επανέλεγχος της εγκατάστασης θέρμανσης.
 • Έλεγχος της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Έλεγχος της εγκατάστασης   αποχέτευσης.

Για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων απαιτείται μηχανολόγος/ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μετά από αυτοψία, θα παραδοθεί έκθεση ελέγχου, μετρήσεις , προτάσεις αναβάθμισης για κάλυψη απαιτήσεων ισχύοντος ΚΕΝΑΚ με  προϋπολογισμό εκτέλεσης εργασιών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ