ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/νση : Διοικητικού
Τμήμα : Διαχείρ.Ανθρωπ.Δυναμικού
Γραφείο
Πληροφορίες Μ.ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 2651099551
FAX. 2651046617
Ταχ.Δ/νση: Λ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ
Τ.Θ. 1093 -Τ.Κ. 45500 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Email staff6@uhi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) για ανάγκες Καθαριότητας ή Εστίασης & Σίτισης

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν.4430/2016, 25 παρ. 9, του Ν.4440/2016 και 107 του Ν.4461/2017.
β) Την υπ΄αριθμ.21083/29.8.2017 Ανακοίνωση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Καθαριότητας ή Εστίασης &Σίτισης.
γ) Την υπ΄ αριθμ. 16512/2017/1/2017/26-9-2017 Εγκριτική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννενήντα (199) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ που εδρεύει στα Ιωάννινα. Οι ειδικότητες είναι:ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη –
(6 ωρη ημερήσια απασχόληση) 164 άτομα
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(πενθήμερη 6ωρη απασχόληση) 22 άτομα
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ) Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -6/ωρη απασχόληση) 7 άτομα
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη 6ωρη απασχόληση) 6 άτομα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Τ.Θ 1093 Τ.Κ 45000 Ιωάννινα. Τηλέφωνα για επικοινωνία: 26510-99548, 2651-99552,551-554.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11.10.2017 έως 20.10.2017
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει , 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’,): i) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ακολουθώντας την ίδια διαδρομή με την αναζήτηση του εντύπου αιτήσεως στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την παρούσα περίληψη αναγράφεται στην υπ’αρ. 21083/29-8-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, θα βρίσκεται αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιωαννιτών και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.uhi.gr ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ