ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΕΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΕΑ

 

Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των δικαιούχων – ωφελουμένων που λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (Αριθμ.: Γ.Δ. 5 οικ 2961-10 ΦΕΚ 128 Β΄ 24/1/2017, άρθρο 6) οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και των υπόλοιπων μελών του νοικοκυριού είναι οι παρακάτω και σε περίπτωση που δεν τηρούνται η αίτηση τίθεται σε κατάσταση αναστολής:

1) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οποιασδήποτε μεταβολής εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής, υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποιητική αίτηση με τα νέα στοιχεία.
2) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας επισκέπτονται μια φορά το μήνα, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
3) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
4) Συναινούν :α) στη χρήση και διασταύρωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού από την Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε., β) στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του προγράμματος, γ) στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ΄ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
5) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
6) Οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.
7) Εφόσον μπορούν να εργαστούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους (κάρτα ανεργίας) , να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους και να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας ή τη συμμετοχή τους σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία.
8) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.