ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης ——— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.17 )

6Φ0ΧΩΨΞ-Χ6Ε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2 (2)