ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ & ΔΕ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 4/7/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: –  6.355 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, που αποσκοπεί στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών κυρίως από αμέλεια, ατυχήματα κλπ. Η εργασία περιλαμβάνει συνολικά τον καθαρισμό συνολικά 95 χλμ αγροτικού οδικού δικτύου  εκατέρωθεν των δύο πλευρών

  1. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 70.01-7333.002 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ & ΔΕ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)» ποσού 18.000,00€ (Α-544)

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη  6/7/2018  και ώρα 9.30μ.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α-14 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 μ 0,077 190.000 14.630,00
        Σύνολο 14.630,00
        ΦΠΑ 24%   3.511,20
        Σύνολο Α 18.141,20
        Στρογγυλοποίηση    – 141,20
        Γενικό Σύνολο 18.000,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ