Καθαρισμος αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε. Μενιδίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 26-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 6040

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : « Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία Δ.Ε. Μενιδίου »

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70.01-7333.002 «Καθαρισμός αγροτικού οδικού δικτύου για αντιπυρική προστασία  στους οικισμούς  Ελαιοχωρίου, Μενιδίου, Συκούλας, Θεριακησίου, Χρυσοπηγής, Παλαιάς Φλωριάδας, Στρώματα και Παλαιόκαστρο ) της ΔΕ Ινάχου του  Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 10.000,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α-14 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 μ 0,31€ 26.000 8.060,00€
        Σύνολο 8.060,00€
        ΦΠΑ 24% 1.934,40€
        Στρογγυλοποίηση +5,60
        Γενικό Σύνολο 10.000,00

Στις δράσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών κατά της διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, που  ξεκινάει από 1η Απριλίου, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, που αποσκοπεί στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών κυρίως από αμέλεια, ατυχήματα κλπ.

Νοείται ότι η εκτέλεση των εργασιών  αυτών, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν συντελείται σε θέσεις  που το οδικό δίκτυο διέρχεται μέσα από πυκνοφυτεμένες περιοχές, που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιών.

Από τα παραπάνω  εύκολα  γίνεται αντιληπτό ότι,  στην αρμοδιότητα του Δήμου Αμφιλοχίας εμπίπτει ένα εκτενές αγροτικό οδικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει δρόμους που διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης.

Οι εργασίες για την πυροπροστασία, ιδιαίτερα για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, γίνεται σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, επειδή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων παρατηρείται  αύξηση της βιομάζας αλλά και αρκετές αστοχίες  (πτώσεις βράχων και πρανών), που καθιστούν δυσχερή τη βατότητα των οδών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Τεχνική Περιγραφή  αφορά στη  Δ.Ε. Μενιδίου (οικισμοί Ελαιοχωρίου, Μενιδίου, Συκούλας, Θεριακησίου, Χρυσοπηγής, Παλαιάς Φλωριάδας, Στρώματα και Παλαιόκαστρο ) και αναφέρεται   στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού τάφρων απορροής ομβρίων με την χρήση διαμορφωτήρα (GRADER)

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν δύναται να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες  επειδή δεν διαθέτει επαρκώς τα απαιτούμενα μηχανήματα και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, οι εργασίες αυτές θα πρέπει θα πρέπει να εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.   Επομένως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα,  οι εν λόγω εργασίες θα ανατεθούν    σε ιδιώτη εργολάβο.

Η εργασία περιλαμβάνει συνολικά τον καθαρισμό συνολικά 26,00χλμ εκατέρωθεν αγροτικού οδικού δικτύου.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

πρόσκληση υποβολής προσφοράς