Επιτροπή Διαβούλευσης.

Με βάση τα άρθρα 76 του Ν.3852/2012 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α’/07-06-2010) και του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τεύχος Α’/ 19-07-2018)  γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας θα προβεί στη σύσταση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.

Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :

 • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 • Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 • Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 • Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 • Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • των τοπικών συμβουλίων νέων
 • Δημότες

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Ο συνολικός αριθμός των μελών της συμπεριλαμβανομένου του  προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου καθώς και οι εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμοδίων κρατικών αρχών.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

 • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
  Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
 • Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
 • Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Οι υποψηφιότητες των μελών θα κατατίθενται στο πρωτόκολλου του Δήμου Αμφιλοχίας, προς το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο email: dimamfil@otenet.gr, Εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομα στοιχεία βιογραφικού και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).

Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για τη δυναμική του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Γεώργιος Κατσούλας