Επισκευή μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες ( Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 25-4-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.  – 3738 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                     ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  εργασίας  επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες,  που απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 70-6262.005 «Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες» ( Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ) ποσού 3.999,00€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες μέχρι τη Πέμπτη 26-4-2017 και ώρα 10,00π.μ

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
1 Αντικατάσταση χειρολισθήρα (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 160μ 20,15 3.224,00
    Σύνολο 3.224,00
    ΦΠΑ 24%        773,76
    στρογγυλοποίηση 1,24
    Γενικό σύνολο 3.999,00

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 2/4/2018 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιο

Πρόσκληση υποβολης προσφοράς 3999