Επισκευές σε εξοπλισμό πόλης στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία:  12004/28-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την ανάγκη ανακατασκευής στάσεων μία στην Συκούλα και τη δεύτερη στο Ανοιξιάτικο που έχουν υποστεί φθορές σε εκτεταμένη έκταση λόγω χρόνου, Βανδαλισμών κλπ . Επίσης θα γίνει η επισκευή μεταλλικών κουπαστών εντός της πόλης της Αμφιλοχάις
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 70.01-6262.005  «Επισκευές σε εξοπλισμό πόλης στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας » ποσού 4.300,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10.00μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών Μ.Μ. ποσ. .ενδ. τιμή μον εκτιμώμ.

δαπάνη

1 Αντικατασκευή χειρολησθήρα ( κουπαστή) κλιμακοστασίων μέτρα 100 20,15 2.015,00
2 Ανακατασκευή στάσεων λεωφορείων της Δ.Ε. Αμφιλοχίας ( οικισμός Συκούλας) Κατ. αποκοπή 1 950,00 950,00
3 Ανακατασκευή στάσεων λεωφορείων της Δ.Ε. Αμφιλοχίας ( οικισμός Ανοιξιατίκου) Κατ. αποκοπή 1 500,00 500,00
      3.465,00
    Φ.Π.Α 24% 831,60
      4.296,60
    Στρογγυλοποίηση +3,40
    Σύνολο 4.300,00

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός   πέντε (5) ημερών.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από 12/11/2018 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς