ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 30/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 14.997

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και των αναγκών συντήρησης που παρουσιάζονται στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της ΤΚ Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 20-7336.001  «Επισκευές σε δίκτυα ηλεκροφωτισμού της ΤΚ Αμφιλοχίας» ποσού 4.600,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Τρίτη 31-10-2017  και ώρα 12.00μ.μ.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΑΝΑΘ. Μ.Μ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝ.
1 62.10.03.01 Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού ΗΛΜ 5 τεμ 40 27,5 1.100,00
2 62.10.04.01 Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά ΗΛΜ 5 τεμ 40 20 800,00
3 62.10.10.01 Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,0 m από το δάπεδο εργασίας ΗΛΜ 103 τεμ 20 20 400,00
4 62.10.21.01 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών  Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής ΗΛΜ 101 τεμ 18 9,2 165,60
5 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC ΗΛΜ102 m 400 2,9 1160,00
Διατομής 4 * 10 mm2
6 62.10.35.09 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου ΗΛΜ 55 τεμ 2 40 80,00
3705,60
ΦΠΑ 24% 889,344
ΣΥΝΟΛΟ 4.594,94
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 5,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.600,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 6ΠΝΡΩΨΞ-ΛΚΟ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ