Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

76-2022 6ΑΘ3ΩΨΞ-ΖΕΩ Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού