Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

46-2022 97ΓΕΩΨΞ-ΖΔ1 Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού