ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : “Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης νερού Δήμου Αμφιλοχίας”» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : # 172.703,48 € #

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι Τετάρτη  8 -11-2017.και ώρα 14:00.

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 47429

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΤΕΥΔ

Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΡΧΕΙΟ PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :”Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης νερού Δήμου Αμφιλοχίας”ΑΡΧΕΙΟ PDF