Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης Δήμου Αμφιλοχίας  , προϋπολογισμού 74.231,36 € ( Εβδομήντα Τέσσερις χιλιάδες  διακόσια τριάντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 59.864,00 Ευρώ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (pdf)