Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας “Δημοτική οδοποιΐα Τ.Κ Πετρώνας Δ.Ε Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας”

O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Δημοτική οδοποιΐα Τ.Κ Πετρώνας Δ.Ε Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας»

συνολικής αξίας  833.995,52 € (672.577,03 € και 161.418,49€ ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Signed 2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΤΡΩΝΑΣ Signed 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Signed 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Signed 5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Signed 6 ΣΑΥ Signed 8 ΓΣΥ Signed 9 ΕΣΥ SignedΕΕΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  _προσφορά_Έργου_αρ___180422  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_compessed-1-30ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_compessed-31-551Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Signed1Β ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Signed2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ Signed3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΡΟΜΟΥ Signed3Α ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΡΟΜΟΥ Signed4 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ Signed5 Ορθοφωτοχάρτης Signed5Α Ορθοφωτοχάρτης Signed