ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28-7-2018 ΚΗΜΔΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΓΣΥ ΕΡΓΟΥ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΕΣΥ ΕΡΓΟΥ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ(ΑΡΧΕΙΟ PDF)