Απόσπασμα Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Βαρετάδας.

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους  2020.

Στην Βαρετάδα και στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα την 20η  του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή  και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βαρετάδας του Δήμου Αμφιλοχίας σε τακτική συνεδρίαση και αποφασίσανε ομόφωνα και εγκρίνανε, τα κάτωθι που αναφέρονται στο παρακάτω αρχείο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  

     Κοινότητας Βαρετάδας

   Δημήτριος Σιακαπέτης