αποκατάσταση τμημάτων αγωγών σύνδεης φρεαταίου υδροσυλλογής στον οικισμό Στάνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 26-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: –6037

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών συνδέσεως υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων στον οικισμό Στάνου»

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.002 «Αποκατάσταση τμημάτων αγωγών συνδέσεως υδροσυλλογήυς με το δίκτυο ομβρίων στον οικισμό Στάνου » ποσού 4.867,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αποκατάσταση τμημάτων αγωγών συνδέσεων φρεατίων  υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων για σωλήνα με εσωτερική διάμετρο D 315 M 10 206,00€ 2.060.00
2 Αποκατάσταση τμημάτων αγωγών συνδέσεων φρεατίων  υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων για σωλήνα με εσωτερική διάμετρο D 125 M 8€ 38.60€ 308.80€
3 Αποκατάσταση τμημάτων αγωγών συνδέσεων φρεατίων  υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων για σωλήνα με εσωτερική διάμετρο D 160 M 20 63.00€ 1.260.00
      Σύνολο 3.628,80€
      ΦΠΑ 24% 870.91€
      Στρογγυλοποίηση +0,29
      Γενικό Σύνολο 4.500

 

Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί η αποκατάσταση τμημάτων αγωγών συνδέσεων φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων για σωλήνες D 315 μήκους 10 μέτρων ,  D 125  μήκους  8 μέτρων και D 160 μήκους 20 μέτρων αφού  διαπίστωθηκαν  προβλήματα στη  μη σωστή παροχέτευση των όμβριων αφού οι  προς αντικατάσταση αγωγοί  έχουν  βουλώσει έτσι ώστε να προβούμε στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

πρόσκληση υποβολής προσφοράς