Αποκατάσταση οδών από φυσικές καταστροφές Δ.Ε. Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 25-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ. :  14718

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                          OIKONOMOY ΘΕΟΦΑΝΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                               ΧΩΜΑΤΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

                                                                                  ΣΕΛΛΑΔΕΣ  ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 2681065607

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας : Αποκατάσταση οδών από φυσικές καταστροφές Δ.Ε. Μενιδίου
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 30-7333.006 ποσού 4.488,80€
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την εργασία σε μήκος περίπου 4.4  χλμ.    
στην εδαφική περιφέρεια Τ.Κ. Μενιδίου και συγκεκριμένα στους οικισμούς Καθαροβουνίου,  Δαφνιά Καζάρμα, Πλατύ 
Τ.Κ. Φλωριάδας   της Δ.Ε. Μενιδίου  του Δήμου Αμφιλοχίας   μέχρι την  Πέμπτη 26/10/2017 και ώρα 9.00μ.μ.

περιγραφή εργασίας
μονάδα 
μέτρησης
ποσότητα
τιμή 
μονάδας
δαπάνη
Καθαρισμός επιχωμένων οδών
M2
3276
0,50
1638,00
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής 
ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος
m
200
0,66
132,00
Διάστρωση αδρανών υλικών
Μ2
8800
0,21
1850,00Σύνολο Δαπάνης
3620,00Φ.Π.Α 24%
868,80Γενικό σύνολο
4.488,80
Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση υποβολης προσφοράς