Απόφαση Δημάρχου 730/20/1/2023: Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α  87), όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ  1  του  άρθρου  68  του  ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα  Κλεισθένης Ι,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Αντιδημάρχων  και  την  αναπλήρωση  του  Δημάρχου  ,  από  το  άρθρο  5  του  ν  4623/2019 (Α΄134) και  από  το  ν 4894/2021.
 2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  1 εδαφ. 5 περί  σύστασης  Δήμων  του  ν  3852/2010.
 3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  ν. 3852/2010  όπως  τροποποιήθηκε και  ισχύει, περί  συγκρότησης  Δήμων.
 4. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  75  και  76  του  ν. 3463/2006  (ΦΕΚ  114/8-6-2006) «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων» όπως  ισχύουν περί  άσκησης  αρμοδιοτήτων  δημοτικών  αρχών.
 5. Τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου 9  του  ν. 3852/2010  σχετικά  με  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου, όπως  τροποποιήθηκαν και  ισχύουν.
 6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 61  του  ν. 3852/2010  σχετικά  με  υποχρεώσεις  Δημάρχου, Αντιδημάρχου  και  μελών  επιτροπών.
 7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  ν. 4071/2012 (ΦΕΚ  85 Α) περί  Ρυθμίσεων  για  το  σύστημα  διακυβέρνησης  των  δήμων  και  των  περιφερειών.
 8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  92  του  ν.  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  33  του  ν. 4483/2017  (Α  107) και  της  παρ. 3 ε΄ άρθρου  3  ν. 4051/2012 (Α΄40)  σχετικά  με  την  αντιμισθία.
 9. Τις  διατάξεις του  ν. 3861/2010 περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες  διατάξεις»  όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  μέχρι  σήμερα.
 10. Την  υπ.  Αρ.  28549/16-4-2019 (ΦΕΚ  1327/17-4-2019 /Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ «Πρωτοβάθμιοι  και  Δευτεροβάθμιοι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  της  Χώρας, σύμφωνα  με  το  ν. 3852/2010, όπως  ισχύει».
 11. Τα  επίσημα  πληθυσμιακά δεδομένα  της  τελευταίας  απογραφής έτους  2011, σύμφωνα   με  τα  οποία ο  πληθυσμός  του  Δήμου  Αμφιλοχίας ανέρχεται  στους 17.056  κατοίκους.
 12. Την  αρ.  809/2021  εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ  (ΑΔΑ:ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ)  με  θέμα  «Ορισμός  Αντιδημάρχων».
 13. Το  γεγονός  ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  Αντιδήμαρχοι  μπορούν  να  ορισθούν  από  όλες  τις  δημοτικές  παρατάξεις  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ. 1  του  άρθρου  59 του  ν. 3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει.
 14. Την  αρ.  πρωτ. 12202/5-9-2022  προγενέστερη  απόφαση  Δημάρχου  Περί  ορισμού  Αντιδημάρχων
 15. Την  από    20-1-2023        αίτηση  παραίτησης  του Ριζογιάννη Κωνσταντίνου  του Ανδρέα από  τη θέση  του  Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης  και  Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
 16. Το  από 20-1-2023  πρακτικό  έγκρισης  από  τη  δημοτική  παράταξη  «Ανεξάρτητη  Κίνηση  Βαλτινών» σύμφωνα  με  τα  οποία η  εν  λόγω  παράταξη  συναινεί  και  δίνει  την  έγκρισή  της  για  τον  ορισμό  της   δημοτικής  συμβούλου κ. Χαρδαλιάς Λαμπρινής του  ως  Αντιδημάρχου.
 17. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 1898/Β/2018).
 18. Την  ανάγκη  επικουρίας  του  Δημάρχου στο  έργο  του.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε  την  κατωτέρω  δημοτική  σύμβουλο  ως  Αντιδήμαρχο  του  Δήμου Αμφιλοχίας  σε  αντικατάσταση  του παραιτηθέντος Ριζογιάννη Κωνσταντίνο του Ανδρέα,  με  θητεία  από 21-1-2023   μέχρι και 31-12-2023 (το  υπολειπόμενο χρονικό  διάστημα  της  περιόδου  για  την  οποία  ο  παραιτηθείς  ασκούσε  καθήκοντα) ως  εξής:

 

1.ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ,   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. 

Στην  οποία  μεταβιβάζουμε  καθ΄ ύλην  τις  παρακάτω  αρμοδιότητες:

-την  ευθύνη  για  την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  του  τμήματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

-την  ευθύνη  για  την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  του  τμήματος Πρόνοιας.

-την  ευθύνη  για  την  εύρυθμη και  αποτελεσματική  λειτουργία  του  τμήματος    Κοινωνικών  Πολιτικών και  συγκεκριμένα  αρμοδιότητες  σε  θέματα προαγωγής  της  δημόσιας  υγείας,  σε  θέματα παιδείας και δια  βίου  μάθησης, σε  θέματα  πολιτισμού  και  αθλητισμού.

-την  ευθύνη  υπογραφής  όλων  των  εγγράφων  αρμοδιότητάς  της  και  το  γνήσιο  της  υπογραφής.

 

Β. Η  ανωτέρω  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  της  δεν  μπορεί  να  εκλεγεί  ή  να  είναι  μέλος  του  προεδρείου  του  δημοτικού  συμβουλίου.

 

Γ. Η  ανάκληση  του  Αντιδημάρχου  είναι  δυνατή  μετά  την  πάροδο  έξι (6)  μηνών  από  τον  ορισμό  του,  με  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Δημάρχου,  για  λόγους  που  ανάγονται  στην άσκηση  των καθηκόντων  του.

 

Η  παρούσα  να  δημοσιευτεί  σε  μία  ημερήσια εφημερίδα  και,  αν  δεν  υπάρχει  ημερήσια  σε  μια  εβδομαδιαία  της  πρωτεύουσας  του  Νομού  και  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ