Απόφαση Δημάρχου 738/20-1-2023: Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) και το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019)  και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 98 του Ν.4842/21(ΦΕΚ 190/13.10.2021/Α΄) «Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
  2. Τις διατάξεις του άρθ. 47 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/Α΄/2019), περί ορισμού άμισθων αντιδημάρχων
  3. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων
  4. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών μα θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων»
  5. Τον Οργανισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 1898/Β/2018).
  6. Το από 20-1-2023  πρακτικό  έγκρισης  από  τη  δημοτική  παράταξη  «Ανεξάρτητη  Κίνηση  Βαλτινών» σύμφωνα  με  τα  οποία η  εν  λόγω  παράταξη  συναινεί  και  δίνει  την  έγκρισή  της  για  τον  ορισμό  του   δημοτικού  συμβούλου κ. Κατσούλη Μάρκο του Μάρκου του  ως άμισθο  Αντιδήμαρχο.
  7. Τις αρίθ.πρωτ. 198-08/01/2021(ΑΔΑ: ΨΖ1Ν46ΜΤΛΒ-9ΞΕ), 11202-23/12/2021 (ΑΔΑ: ΩΣ5Τ46ΝΠΙΘ-Φ6Ρ) και αρίθ.πρωτ. Α2694-12/12/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΛΩ46ΝΠΙΘ-ΓΡΧ) του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τις οποίες έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αμφιλοχίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 04-05/01/2021 και 11-12/12/2021, η οποία παρατάθηκε έως και 13/06/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.- Ορίζουμε ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αμφιλοχίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσούλη Μάρκο  του Μάρκου για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) στο Δήμο Αμφιλοχίας.

 Β.- Η Απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της και παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Γ. Το αξίωμα των Άμισθων Αντιδημάρχων είναι τιμητικό και άμισθο και θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου. Οι αντιδήμαρχοι αυτοί δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής (όπως π.χ. εξόδων κίνησης κ.α. )και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93,παρ.1 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους, και ο αριθμός τους δεν προσμετράτε για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών.

Δ. Οποιαδήποτε απόφαση ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω παύει να ισχύει.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ