Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του  για το έτος 2019

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του  για το έτος 2019» συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #43.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6Σ42ΩΨΞ-ΟΣΩ