«Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2017»

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2017» συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #43.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ 1 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)