Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  προσωπικού, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  στο Δήμο Αμφιλοχίας για  τη  λειτουργία  της  παιδικής  κατασκήνωσης Μπούκας.


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους για πρόσληψη στην Παιδική Κατασκήνωση Μπούκας ότι την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ώρα 09.30 πμ θα υπάρχει ψυχίατρος στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την εξυπηρέτησή τους. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τον ΑΜΚΑ.


 

Ο  Δήμαρχος  Αμφιλοχίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

2.Την  αρ.  Δ11οικ.4657/154 ΚΥΑ των  Υπουργών  Εσωτερικών  , Οικονομικών, Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων (ΦΕΚ   2175/Β/25-5-2021) ,  με  την  οποία  ανατέθηκε  η  οργάνωση  και  λειτουργία  των  Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων  του  Κρατικού  Προγράμματος  σε  Δήμους.

 1. Τις διατάξεις του  άρθρου  206  του  ν. 3584/2007 και  του  άρθρου  1  παρ. 2  εδάφιο  ιε  του  ν.3812/2009

4.Την  αρ.  111/8-6-2021 (ΑΔΑ:  ΩΗ7ΜΩΨΞ-ΦΗΥ)απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου  Αμφιλοχίας περί πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου για  τις  ανάγκες  της  Παιδικής  Κατασκήνωσης  Μπούκας.

 1. Το αρ. πρωτ.99648/16-6-2021 έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΔΑΓΟΡ1Φ-2ΥΙ), με  την  οποία  εγκρίνεται  η  αρ.  111/2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής.

 

Ανακοινώνει:

Την  πρόσληψη  προσωπικού με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  για  χρονικό  διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού  σαράντα  οκτώ (48)  ατόμων , για  τις ανάγκες λειτουργίας  της  παιδικής  κατασκήνωσης  Μπούκας Δήμου Αμφιλοχίας από την  υπογραφή  της  σύμβασης και συγκεκριμένα:

-Έναν (1) Συντονιστή

-Τρεις (3) Επιμελητές

-Τρεις (3)  Ειδικοί Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί

-Τρεις (3) Ειδικοί Συνεργάτες –Χειροτεχνίας

-Τρεις (3) Γυμναστές

-Έναν (1) Διαχειριστή

-Έναν (1) βοηθό διαχειριστή

-Έναν (1) Αποθηκάριο

-Έναν (1) Γιατρό

-Έναν (1) Νοσοκόμο

-Έναν (1) Μάγειρα

-Έναν  (1) Βοηθό Μάγειρα

-Οκτώ    (8)  εργάτες-  εργάτριες

-Έναν  (1)  οδηγό

-Ένα (1) προσωπικό  καθαριότητας

-Έναν (1) φύλακα

-Έναν (1) ειδικό τεχνίτη

-Έναν (1) Ναυαγοσώστη

-Δέκα πέντε (15) ομαδάρχες

 

 

Προσόντα στελεχών

Τα  στελέχη  της  παιδικής  εξοχής  -κατασκήνωσης  είναι  απόφοιτοι της  σχολής  Εκπαίδευσης στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι ΙΕΚ  με  ειδικότητα  στελεχών  κατασκηνώσεων.

Ο  Συντονιστής  είναι  πτυχιούχος  ανώτατης ή ανώτερης σχολής

Σε  περίπτωση  έλλειψης  υποψηφίων  με  τα  παραπάνω προσόντα, προτιμώνται  απόφοιτοι Λυκείου με  ευδόκιμη  κατασκηνωτική εμπειρία

Ο  Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον  Β τάξεως Λυκείου με  ευδόκιμη  κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο τμηματάρχης είναι άτομο  με  ευδόκιμη  κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο  Ομαδάρχης  είναι απόφοιτος Α τάξης Λυκείου .

Οι  ειδικοί  συνεργάτες  είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές  των  παρακάτω  σχολών:

Α. Παιδαγωγικών  τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

Β. ΤΕΕΦΑ

Γ. Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δ. Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

Ε. Μουσικών και χορευτικών σχολών

Στ. Σχολών  καλλιτεχνικών μαθημάτων

Σε  περίπτωση  έλλειψης  υποψηφίων με  τα  παραπάνω  προσόντα  είναι  δυνατή  η πρόσληψη  στελεχών  με  κατασκηνωτική  εμπειρία  που  να  αποδεικνύεται.

 

Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο  Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου  και  κατά προτίμηση υπάλληλος.

Ο  Γιατρός της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής με  άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται  να βρίσκεται καθημερινά στους  χώρους της παιδικής κατασκήνωσης. Σε  περίπτωση  αδυναμίας  πρόσληψης  Ιατρού,  λόγω  μη  υποβολής αιτήσεων, επιτρέπεται  η  σύναψη  συμβάσεων  με  ιδιώτες  Ιατρούς  για  24ωρη  ιατρική  κάλυψη  της  κατασκήνωσης.

Ο  Νοσοκόμος είναι απόφοιτος  σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος  ή τελειόφοιτος σχολής νοσοκόμων.

Ο  Μάγειρας και  ο  βοηθός  του  είναι απόφοιτοι  ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή  ΥΕ με εμπειρία  στην  ειδικότητα  που  να  αποδεικνύεται.

Ο  Αποθηκάριος  είναι τουλάχιστον  απόφοιτος Λυκείου και  κατά προτίμηση με  προϋπηρεσία  που  να  αποδεικνύεται.

Ο  Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης σχολής ή  με  εμπειρία  στην  ειδικότητα  που  να  αποδεικνύεται.

Βοηθητικό προσωπικό  χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι  υποψήφιοι πρέπει  να  έχουν  ηλικία  από  18  έως  65  ετών  εκτός

-των  ομαδαρχών  που  πρέπει  να  έχουν  ηλικία  από  16  ετών  και άνω  και

-των  ναυαγοσωστών  που  πρέπει  να  έχουν  ηλικία  από  18-45  ετών  (Π.Δ. 23/2000, ΦΕΚ 18/τ.Α ).

2.Να  έχουν την  υγεία  και τη φυσική  καταλληλότητα  που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  της  θέσεως  που  επιλέγουν.

 1. Να μην έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  16  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής  δικαιολογητικά:

 

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

 

2.Υπεύθυνη  δήλωση  του  ν. 1599/1986  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά το  άρθρο  16  του  Υπαλληλικού Κώδικα.

 

3.Υπεύθυνη  δήλωση  του  ν 1599/1986  στην  οποία  να  δηλώνει  ο  υποψήφιος  αν  τους  τελευταίους  δώδεκα  (12)  μήνες  έχει  απασχοληθεί  σε  δημόσια  υπηρεσία  ή  νομικό  πρόσωπο  του  άρθρου  14  παρ. 1 του  ν. 2190/94  με  την ιδιότητα  του  εποχικού  εργαζόμενου  ή  για  κάλυψη  περιοδικών  ή πρόσκαιρων  αναγκών  ή  όχι προκειμένου  να  κριθεί  εάν  αυτός  έχει  κώλυμα  πρόσληψης ή όχι. Ως  αφετηρία  υπολογισμού  του  δωδεκαμήνου ορίζεται η  ημερομηνία  λήξης  της  απασχόλησης. Σε  περίπτωση  που  έχει  απασχοληθεί  να  δηλώσει  την  υπηρεσία  στην  οποία  απασχολήθηκε  και  την  ακριβή  χρονική  διάρκεια  της  απασχόλησής  του  (έναρξη και λήξη).

 

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών και  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  (όπου  απαιτείται). Τίτλοι  σπουδών  για  τους  οποίους  έχει  εκδοθεί  πράξη  αναγνώρισης  από  το  ΔΙΚΑΤΣΑ ή  το  Ι.Τ.Ε για  την  ισοτιμία,  αντιστοιχία  ισχύουν  και γίνονται  δεκτοί  (μεταφρασμένοι).

 

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης  (αναζητείται  και  αυτεπάγγελτα).

 

 1. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής  εμπειρίας  όπου  υπάρχει  και  εφόσον  απαιτείται

 

 1. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

 

8.ΑΦΜ  του  ενδιαφερόμενου.

 

 1. Αριθμό Μητρώου Ι.ΚΑ

 

 1. Οι πολίτες ξένων  χωρών  πιστοποιητικά  νόμιμης  διαμονής  με  δυνατότητα  παροχής  εξαρτημένης  εργασίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι  επιλεγέντες  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  πλέον  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών και  πριν  την  ανάληψη  υπηρεσίας  τα  κάτωθι:

 

1.Πιστοποιητικό Υγείας

Ειδικότερα  για  τους  χειριστές  τροφίμων  πιστοποιητικό  υγείας  για  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος (αφορά  μάγειρες,  βοηθούς  μαγείρων, κτλ)

 

2.Οι  ανήλικοι  βιβλιάριο  ανηλίκων

 

 1. Γνωμάτευση παθολόγου ή  γενικού  ιατρού  ότι  έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα να  ασκήσουν τα  καθήκοντα  της  θέσης  που  θα  προσληφθούν.

 

 1. Γνωμάτευση ψυχιάτρου ότι έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα να  ασκήσουν τα  καθήκοντα  της  θέσης  που  θα  προσληφθούν

 

 1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης  η  πρώτη  σελίδα.

 

Οι  υποψήφιοι μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  σε  μία και  μόνο  εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ  ή  ΤΕ  ή ΔΕ  ή  ΥΕ).

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  στην  έδρα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας (Δ/νση: Γ. Στράτου,  τηλ.  2642360421, 454, 420), κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  είτε  στο  email:  dimamfil@otenet.gr

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν την  αίτησή  τους  και  τα  δικαιολογητικά  μέσα  σε  προθεσμία  πέντε (5)  εργάσιμων ημερών  από  την  επομένη της  ανάρτησης  δηλαδή  έως και 23-6-2021.

Η  παρούσα  να  αναρτηθεί  στο  Διαύγεια.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ