υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      14/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.     – 12915     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων
  4. Τον ΚΑ 70-.01-6117.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α916 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 6ΕΓΕΩΨΞ-ΩΝΒ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 14- 12-2018  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ
1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (2016/679) 4.000,00 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Β) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.500,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.500,00€
ΦΠΑ 24% 1.560,00€
ΣΥΝΟΛΟ 8.060,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  υπάρχουν στην τεχνικές περιγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

τεχνική περιγραφή